Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

yeswecan
7690 facf
yeswecan
6552 5543 500
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaglupiages glupiages
yeswecan
1041 1d60
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaglupiages glupiages
7347 619f
yeswecan
THE BEST KISS IS THE ONE THAT HAS BEEN EXCHANGED A THOUSAND TIMES BETWEEN THE EYES BEFORE IT REACHES THE LIPS
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo
yeswecan
SOMETIMES WHEN YOU MEET SOMEONE, THERE’S A CLICK. I DON’T BELIEVE IN LOVE AT FIRST SIGHT BUT I BELIEVE IN THAT CLICK
— Ann Aguirre, Blue Diablo
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo
yeswecan
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromssozs ssozs viabittersweetxoxo bittersweetxoxo

August 15 2017

yeswecan
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapoznajesz poznajesz

July 07 2017

yeswecan
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viapoezja poezja
2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viaAmericanlover Americanlover

July 02 2017

yeswecan
2249 cc2b 500
Reposted fromposzum poszum viaupinthesky upinthesky
yeswecan
Wytwarza się między nimi nie do końca określone napięcie. Pożądanie przeplatające się ze strachem, ciekawość i lekkomyślność z odpowiedzialnością, a wszystko w aurze tajemniczości i niedopowiedzeń.
— Opis filmu "Kolejny film o miłości"
yeswecan
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
yeswecan
3284 75b2
Reposted fromasafeather asafeather viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
yeswecan

June 20 2017

3094 05b8 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaSTYLTE STYLTE
9078 f33a
Reposted frompengin pengin viaSTYLTE STYLTE

June 06 2017

yeswecan
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu vianicciekawego nicciekawego
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viapierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl